Mae’n bur debyg eich bod chi wedi gweld y ffilm ac yn gyfarwydd â’r thema canolog, sef ‘o adeiladu ar eu cyfer, maen nhw’n siŵr o ddod’. Un o amcanion craidd Prosiect LIFE y Fôr-wennol Wridog yw i’w bartneriaid ymgymryd â gwell rheolaeth a darparu’r amodau sydd eu hangen ar gyfer ail-ehangu’r Fôr-wennol Wridog yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon. I’r safleoedd sy’n cymryd rhan yn y Prosiect lle mae’r Môr-wenoliaid Gwridog yn dal i ymweld ac yn magu, mae cynyddu eu niferoedd a’u cadernid yn cyflwyno llawer o heriau. I’r safleoedd sydd wedi’u gadael yn ddiweddar gan Fôr-wenoliaid Gwridog yn magu, a lle mae’n beth prin gweld yr adar yma hyd yn oed, mae brys cynyddol am reolaeth bositif, creu cynefinoedd a meddwl o’r newydd am y sefyllfa. Yng Ngwarchodfa Cemlyn, mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n adeiladu ar draddodiad maith o reolaeth weithredol ac yn darparu cyfleoedd newydd i fôr-wenoliaid ffynnu, ac i’r fôr-wennol wridog ddychwelyd i ‘dir mawr’ Cymru.
Picture
Cemlyn Bay (by North Wales Wildlife Trust)
Wedi’i leoli oddi ar arfordir gogleddol Ynys Môn a glannau dwyreiniol Môr Iwerddon, mae Cemlyn yn leoliad sy’n cael ei drysori am ei olygfeydd nodedig, ei fywyd gwyllt trawiadol a’i hygyrchedd hwylus. Y mynediad hwylus yma a’i boblogrwydd gyda phob math o ymwelwyr sy’n gwneud Cemlyn yn unigryw ymhlith yr holl safleoedd sy’n cael eu rheoli fel rhan o Brosiect LIFE y Fôr-wennol Wridog. Mae Gwarchodfa Cemlyn wedi’i hamgylchynu gan ffermydd prysur a thir amaethyddol ac mae’n cynnwys môr-lyn mawr, wedi’i wahanu oddi wrth y môr gan esgair drawiadol o ro mân wedi’i chreu’n naturiol. I’r dwyrain, safle gorsaf niwclear Wylfa sydd amlycaf yn yr olygfa – sef ffocws ar hyn o bryd i gynigion am ail orsaf bŵer niwclear. Nid yw hygyrchedd hwylus Gwarchodfa Cemlyn, ei môr-lyn, yr ynysoedd a’r môr-wenoliaid yn nythu wedi’i gyfyngu i ymwelwyr dynol. Mae’r caeau, y tiroedd gwlyb a’r prysgwydd sy’n amgylchynu’r Warchodfa’n darparu mosaig cyfoethog o gynefinoedd ar gyfer llawer o rywogaethau o fywyd gwyllt, gan gynnwys mamaliaid ysglyfaethus sy’n croesi dyfroedd bas y môr-lyn i gyrraedd y poblogaethau o fôr-wenoliaid ar yr ynysoedd isel. Mae sawl rhywogaeth o adar ysglyfaethus i’w gweld yn rheolaidd yn yr ardal hefyd, ac mae gwylanod mwy’n ymwelwyr dyddiol.        
Picture
Cemlyn Bay tern islands (by North Wales Wildlife Trust
Mae Stad Cemlyn a’r ffermydd yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ond, mae’r môr-lyn a’r esgair o ro mân yng ngofal Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, sy’n rheoli’r Warchodfa ac yn darparu gwasanaeth warden haf i helpu lleihau’r tarfu ac yn monitro a rheoli’r safle’n ymarferol, yn ogystal â gweithio gyda’r cyhoedd sy’n ymweld a’r safle. Mae gweithio gyda’r gymuned a chefnogi gwasanaeth warden mewn safle mor hygyrch a phoblogaidd yn hanfodol er mwyn gwarchod buddiannau treftadaeth naturiol Cemlyn.

Er bod yr esgair o ro mân yn ei ffurf bresennol yn ifanc o ran geomorffoleg, yn cael ei hysgwyd mewn stormydd, cafodd y môr-lyn y tu ôl i’r esgair ei greu yn yr ugeinfed ganrif. Mae gan Cemlyn le arbennig yn hanes cadwraeth, o gofio mai dyma un o’r llefydd cyntaf i elwa o reolaeth ragweithiol er lles ei hadar. Mae hanes y safle fel hafan i fyd natur yn clymu â stori Capten Vivian Hewitt, a ddaeth i ogledd Ynys Môn yn y 1930au, gan setlo ym Mryn Aber, sydd bellach yn dŷ mawr amlwg ym mhen gorllewinol Gwarchodfa Cemlyn. Yn ecsentrig cyfoethog, oherwydd ei hoffter o adar, aeth Capten Hewitt ati i adeiladu argae a chored yng Nghemlyn, i gymryd lle’r gors halen lanwol, gyda môr-lyn mawr a pharhaol yn loches i adar gwyllt. Mae ei waddol a’r gwaith o greu corff sefydlog o ddŵr gydag ynysoedd bychain yn darparu safleoedd nythu i fôr-wenoliaid Cemlyn, a thraddodiad cadarnhaol o reolaeth y mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n parhau ag o heddiw.       
Picture
Sandwich tern family by Chris Gomersall (rspb-images.com)
Tan droad y mileniwm, roedd y Môr-wenoliaid Gwridog yn magu yng Nghemlyn ac o amgylch arfordir Ynys Môn. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac er bod y Môr-wenoliaid Gwridog wedi’u cofnodi yng Ngwarchodfa Cemlyn, nid ydynt wedi aros yn hir yma. I boblogaethau’r Fôr-wennol Gyffredin a Môr-wennol y Gogledd yng Nghemlyn, nid oedd 2016 yn flwyddyn fagu lwyddiannus iawn. Er hynny, parhaodd eu cymdogion mwy, y Môr-wenoliaid Pigddu, i ffynnu. Mae llwyddiant y boblogaeth o Fôr-wenoliaid Pigddu yng Nghemlyn yn nodedig ac mae’n tua 20% o boblogaeth y DU ar hyn o bryd, a 3% o boblogaeth y byd.

Mae’n sicr bod sawl rheswm dros anallu Môr-wenoliaid Cyffredin Cemlyn, a’r Môr-wenoliaid Pigddu, i fagu cywion – gan gynnwys ysglyfaethwyr ac, o bosib, cystadleuaeth am ofod nythu ar ynysoedd môr-lyn Cemlyn. Mae cystadleuaeth am ofod ar y ddwy ynys yn peri pryder mawr oherwydd y bygythiadau wrth i lefel y môr godi a hefyd y cynnydd yn nwyster y stormydd sy’n digwydd yma wrth i effeithiau newid hinsawdd ddod i’r amlwg. Mae ymchwydd y stormydd a thonnau mawr y môr wedi dod dros yr esgair o ro mân yng Nghemlyn yn amlach yn ddiweddar.
Picture
Common tern in flight by Chris Gomersall (rspb-images.com)
Mae cynnal a chadw ynysoedd môr-lyn Cemlyn a chreu ‘gofod’ i fôr-wenoliaid yn magu wedi cyflwyno nifer o heriau eraill, ac un o’r rhain yw’r ‘tensiwn’ rhwng ‘dynodiadau’ cadwraeth natur Ewropeaidd sy’n gorgyffwrdd. Mae esgair a môr-lyn Cemlyn wedi’u dynodi fel Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ac mae’r môr-lyn ei hun yn nodwedd flaenoriaeth, yn darparu cynefin ar gyfer nifer o rywogaethau prin, gan gynnwys y Conopeum seurati bryosoaidd, cocos môr-lyn Cerastoderma glaucum, a malwen fwd môr-lyn Ventrosia ventrosa.

Nid yw dim ond codi neu ehangu ynysoedd y môr-lyn er lles y môr-wenoliaid a’r adar magu eraill yn opsiwn syml o ystyried y potensial am effeithiau niweidiol ar nodweddion o ddiddordeb yr ACA. Fodd bynnag, mae Cemlyn a’r moroedd a’r arfordiroedd cyfagos ar Ynys Môn yn rhan hefyd o Ardal Gwarchodaeth Arbennig bosib Môr-wenoliaid Ynys Môn ac mae’n rhaid i YNGC, fel rheolwr y Safle, gynnal a diogelu cartref môr-wenoliaid Cemlyn hefyd.
Picture
Placing the rafts out (by North Wales Wildlife Trust)
  Er gwaetha’r tensiynau rheoli hyn, a gyda help Prosiect LIFE y Fôr-wennol Wridog, mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi penderfynu parhau â thraddodiad Cemlyn o reolaeth ragweithiol a pharhau â’r gweithredu positif i wella cadernid môr-wenoliaid Cemlyn drwy ddarparu ‘rafftiau’ ar y môr-lyn. Mae’r rafftiau hyn yn efelychu cynefin nythu’r môr-wenoliaid ar yr esgair ac yn hafan ddiogel i gywion a rhieni fel ei gilydd – gan eu gwarchod rhag ysglyfaethwyr, aflonyddwch a lefelau’r dŵr yn newid. Mae’r rafftiau wedi’u hadeiladu o blastig wedi’i ailgylchu gyda haen o ro mân ar y top ac yn ddigon ysgafn i’w symud yn hawdd. Mae offer cynnal fertigol a thraws aelodau’n atal y gro mân rhag symud o gwmpas pan mae’n stormus ar y môr-lyn ac, i atal ysglyfaethwyr, mae ymylon uchel o bolycarbonad clir wedi cael eu hychwanegu. I osgoi defnydd gan wylanod Cemlyn ac adar ‘cynnar’ eraill nad oes cymaint o groeso iddynt, ni fydd staff YNGC yn angori’r rafftiau yn y môr-lyn nes ei bod yn amser i Fôr-wenoliaid y Gogledd a’r Môr-wenoliaid Cyffredin ddychwelyd. Bydd y defnydd o’r rafftiau’n cael ei fonitro drwy gydol 2017 gyda help y tîm o wirfoddolwyr sy’n cefnogi’r wardeniaid.     
Picture
Adding the substrate to the tern rafts (by North Wales Wildlife Trust)
Prif bwrpas y rafftiau yw helpu i greu cynefinoedd newydd a diogel i Fôr-wenoliaid y Gogledd a’r Môr-wenoliaid Cyffredin.  Er hynny, drwy helpu’r rhywogaethau hyn, ac yn enwedig y Fôr-Wennol Gyffredin, gobaith YNGC yw creu’r amodau sydd eu hangen ar gyfer dychweliad y Fôr-wennol Wridog, sydd â pherthynas yn aml (ac yn agos iawn yn achlysurol!) â’r Fôr-wennol Gyffredin.

‘O adeiladu ar eu cyfer, efallai y byddan nhw’n dod’.

Alison Brown, Swyddog Cymunedol y Môr-wennol gwridog
Picture
Roseate tern (by Brian Burke)
 
 
Today we have a blog post from Alison Brown, Roseate Tern Community Engagement Officer about the breeding terns and the hard working efforts of NWWT and volunteers at Cemlyn Bay in Wales.

You’ve probably seen the film and know the central theme that ‘if you build it, they will come’. One of the core aims of the Roseate Tern LIFE Project is for its partners to undertake enhanced management and to provide the conditions needed for a re-expansion of roseate terns in the UK and Republic of Ireland. For the Project’s participating sites where rosie’s still visit and breed; increasing their numbers and resilience presents many challenges. 

For sites recently abandoned by breeding roseate terns and where even sightings of the birds are few and far between, there is an increased urgency for pro-active management, habitat building and lateral thinking. At its’ Cemlyn Reserve, North Wales Wildlife Trust are building on a long tradition of active management and are providing new opportunities for terns to flourish and for the ‘rosies’ to come back to ‘mainland’ Wales.
Picture
Cemlyn Bay (by North Wales Wildlife Trust)
Located on the north coast of Anglesey and on the eastern shores of the Irish Sea, Cemlyn is treasured for its remarkable scenery, its spectacular wildlife and its’ easy accessibility. It is this ease of access and popularity with all kinds of visitors that makes Cemlyn unique amongst all the sites being managed as part of the Roseate Tern LIFE Project. Surrounded by busy farms and farmland, the Cemlyn Reserve includes a large lagoon, separated from the sea by a spectacular, naturally-created shingle ridge. To the immediate east, the view is dominated by the Wylfa nuclear complex- currently the focus of proposals for a second nuclear power station. 

The easy accessibility of the Cemlyn Reserve, its’ lagoon, islands and nesting terns is not restricted to human visitors. The fields, wetland and scrub that surround the Reserve provide a rich mosaic of habitat for many wildlife species, including mammal predators which cross the shallow waters of the lagoon to reach the tern colonies on their low lying islands. Several species of raptors are also regularly seen in the locality and the larger gulls are also daily visitors. 
Picture
Cemlyn Bay tern islands (by North Wales Wildlife Trust
The Cemlyn Estate and farms are owned by the National Trust however, the lagoon and shingle ridge are managed by the North Wales Wildlife Trust who manage the Reserve and provide a summer warden service to help reduce disturbance, undertake monitoring and practical management as well as engaging with the visiting public.  Community engagement and supporting a wardening service at such an accessible and popular site is essential in protecting the interests of Cemlyn’s natural heritage.

While Cemlyn's shingle ridge in its' current form is geomorphologically young, being thrown up in storm 'events', the lagoon behind the shingle was effectively created in the twentieth century. Cemlyn holds a rather special place in the history of conservation, given that it was one of the first places to benefit from pro-active management solely for the benefit of its birds. The site's history as a wildlife site is tied to the story of Captain Vivian Hewitt, who came to northern Anglesey in the 1930s, settling in Bryn Aber, now a large house that dominates the western end of the Cemlyn Reserve. A wealthy eccentric, Cpt Hewitt's passion for birds led him to construct a dam and weir at Cemlyn, which replaced the tidal saltmarsh with a large and permanent lagoon intended as a refuge for wildfowl. His legacy and the creation of a stable body of water with small islands provide Cemlyn's terns with their nesting sites and a positive tradition of management that the North Wales Wildlife Trust continue today.
Picture
Sandwich tern family by Chris Gomersall (rspb-images.com)
Until the turn of the millennium, roseate terns bred at Cemlyn and around the coast of Anglesey however, in recent years and although 'Rosies' have been recorded on the Cemlyn Reserve, they have not lingered. For the colonies of common and Arctic terns on the Cemlyn Reserve, 2016 was not a particularly successful breeding year although their larger neighbours, the Sandwich Terns, continued to flourish. The success of the Sandwich tern colony at Cemlyn is remarkable and currently stands at around 20% of the UK population and 3% of the world population.

There are undoubtedly many reasons why Cemlyn's common and Arctic terns failed to fledge chicks - including predations and possibly competition for nesting space on Cemlyn's lagoon islands. Competition for space on the two islands is of particular concern because of the threats of rising sea levels and increase the storm intensity as the effects of climate change take hold. Cemlyn's shingle ridge has been 'overtopped' by storm surges and high waves on increasingly frequent occasions.
Picture
Common tern in flight by Chris Gomersall (rspb-images.com)
Maintaining Cemlyn’s lagoon islands and creating ‘space’ for breeding terns has presented a number of other challenges, not least being the ‘tension’ between overlapping European nature conservation ‘designations’.  Cemlyn’s shingle ridge and lagoon are designated as an SAC (Special Area of Conservation) and the lagoon itself is a priority feature, providing habitat for a number of rare species including the bryozoan Conopeum seurati, the lagoon cockle Cerastoderma glaucum, and the lagoonal mud-snail Ventrosia ventrosa.

Merely raising or expanding the lagoon islands for the benefit of the terns and other breeding birds is not a simple option given the potential for adverse effects on the SAC’s features of interest.  However, Cemlyn and the surrounding seas and coasts of Anglesey are also included within the Anglesey terns potential Special Protection Area and NWWT, as managers of the Site, must also maintain and ensure the integrity of Cemlyn’s ternery.
Picture
Placing the rafts out (by North Wales Wildlife Trust)
Despite these management tensions and with help from the Roseate Tern LIFE Project, North Wales Wildlife Trust have decided to continue Cemlyn’s tradition of pro-active management and to continue positive action to improve the resilience of Cemlyn’s terns by providing ‘rafts’ on the lagoon. These rafts replicate the terns’ shingle nesting habitat and provide a safer place for chicks and parents alike -protecting them from predators, disturbance and changing water levels.  The rafts are constructed from recycled plastic with a gravel tray on the top and light enough to be easily moved.  Vertical supports and cross members prevent gravel from moving around in choppy conditions on the lagoon and to deter predators, tall sides of clear polycarbonate have been added.  To avoid the rafts being used by Cemlyn’s gulls and other less welcome ‘early’ birds, NWWT staff won’t anchor the rafts on the lagoon until just before the return of the common and Arctic terns.  The use of the rafts will be monitored through 2017 with help from the team of volunteers who support the wardens.
Picture
Adding the substrate to the tern rafts (by North Wales Wildlife Trust)
In the first instance, the rafts are designed to help create new and safer habitat for common and Arctic terns.  However, by helping these species, and particularly the common tern, NWWT hope to build the conditions needed for the return of roseate tern which often associate (occasionally intimately!), with common tern.

‘If we build it, they might come.'
Picture
Roseate Tern by Brian Burke
 
 
For the first time in a decade, the rarest tern species in Wales and the UK, a pair of roseate terns attempted to breed on the Skerries!
PictureThe Skerries (c) Chris Gomersall (rspb-images.com)
The Skerries are a group of small rocky islets which lie just off the northwest corner of Anglesey, Wales. Due to its sparse vegetation and rough terrain, it is inhospitable to humans; however the islands are an important sanctuary for breeding seabirds. The Skerries are particularly significant for breeding terns, supporting the largest Arctic tern colony in the UK with 3816 pairs along with 290 pairs of common terns in 2016. During the summer it is also home to breeding puffins, herring gulls, lesser and great black-backed gulls.However, the Isle of Anglesey also supported another species of tern known as the rarest breeding seabird in the UK. There were only 106 breeding pairs in 2016. Roseate terns (Sterna dougallii) with their incredibly pale plumage with slight rosy flush and long tail streamers are considered the most elegant of the five British breeding terns. These endangered birds migrate each spring from the western Africa to breed at only a handful of colonies in the UK and Ireland.

The RSPB have been working to protect the seabirds on the Skerries for many years and last year saw the launch of the ambitious EU-funded Roseate Tern LIFE Recovery Project which brings together conservationists from the RSPB, BirdWatch Ireland and North Wales Wildlife Trust to address issues affecting breeding success on the three main breeding colonies. The project is also focused on preparing and restoring several sites within the former range of the population across Scotland, England, Wales, Republic of Ireland and Northern Ireland in the hopes of re-establishing thriving colonies of the roseate tern.
PictureRoseate tern decoys and nest boxes (c) Ian SimsAs a result, the additional funding towards the Skerries tern colony provided a two week extension on the wardening season, along with newly designed nest boxes being placed strategically around the islands. The wardens also placed lures playing roseate tern calls and hand-made decoys with the aim of attracting passing roseate terns to the colony.
The continued management of this site for these seabirds is done by two RSPB wardens who live on the island from May to August. Their accommodation is in the old keepers’ quarters in the lighthouse, and now boasts running water, electricity & hot shower thanks to improvements provided by Trinity House. The presence of the wardens has been a vital ingredient in the success of the colony over the years and by deterring predators, reducing human disturbance, providing nestboxes, managing vegetation (and monitoring all of it along the way!) they can greatly improve the chances of chicks surviving.

Picture
2016 RSPB Skerries Wardens with the newly built tern nest boxes and decoys (c) Ian Sims
The Skerries is a prime location as just across the Irish Sea is Rockabill, which hosts the largest colony of roseate terns in North West Europe with 1556 pairs. Nevertheless, the last time that a pure pair of roseate terns bred on the Skerries was in 2006. Whilst individual roseate terns have bred with common terns as hybrid pairs quite regularly in recent years, the wardens were delighted to find a pure pair of ‘rosies’ nesting in 2016, boosting hopes for the future of a roseate tern colony in Wales.

With the terns currently winging their way back from Africa, we await with eager breath to what the summer of 2017 will bring!
Picture
Roseate Tern in flight by Brian Burke
 
 
The harsh weather is one of the main causes for nest failure for ground nesting birds such as little terns, roseate terns and ringed plovers; however other causes include predators of which the results can be just as destructive.

Last week, 40 conservation driven individuals braved Storm Doris and travelled to North Norfolk to attend a Predator Management Workshop jointly organised by the LIFE+ Little Tern Recovery Project and the Roseate Tern LIFE Recovery Project.  The two-day event covered a range of topics, which included sharing success stories and management practices along with some very good discussions. By exchanging knowledge and experiences especially between multiple organisations, we can potentially propose new solutions and will return to our sites/offices with a renewed enthusiasm in protecting these vulnerable nesting birds.
Picture
It wasn’t all serious, with a chance over dinner, to try out the Virtual Reality headset showing 360’ of Coquet Island and ‘see’ puffins that you can almost touch!
Participants came from a wide number of organisations such as Natural England, National Trust, RSPB, Lincolnshire Wildlife Trust, Isle of Man Government, Sussex Wildlife Trust, Holkham Estate, Denbighshire County Council and Norfolk Wildlife Trust. Thank you to all who attended.
Picture
'Alone we can do so little, together we can do so much' Helen Keller
For more information on the LIFE+ Little Tern Recovery Project, check out their website: http://www.littleternproject.org.uk/

Photo credits: Susan Rendell-Read
 
 
2017 kicked off with some fantastic news from 'From the Notebook' donating £250 pounds for the sales of their Roseate tern 'Blush IPA' to Coquet Island!
Picture
Left to right: Paul Morrison, (head warden RSPB Coquet Island), Hilary-Brooker-Carey (RSPB volunteer), Michael Graham (Credence Brewery), Graeme Denton (From the Notebook)
The bird reserve is home to variety of breeding seabirds including the endangered puffin, the vulnerable eider duck and the UK’s rarest breeding seabird ‘the roseate tern.’  In 2016 there were only 106 nesting pairs of roseate terns in the UK, with 104 pairs nesting on Coquet Island in Amble. Consequently, this donation will greatly strengthen and assist these stunning birds by aiding the conservation work undertaken by the wardens.

The creation of this bespoke beer came about through the collaboration of, From the Notebook (Graeme Denton), Credence Brewing (Michael Graham) and Coquet Warden, Paul Morrison.  

From the Notebook produces dedicated beers which honour and publicizes the uniqueness of wildlife. Through these aims this trademark aligns itself with various nature conservation charities, and dedicates its royalties to them. In this case, the beer is linked with our own Roseate Tern LIFE Recovery Project, while their other beers cover charities including BugLife, Bat Conservation Trust and the Marine Conservation Society.
Picture
Celebrations All Around!
PictureIncluding from Daniel Piec! (Roseate Tern LIFE Project Manager)
The bottle is designed around the features of the charismatic roseate tern, with the pink bottle cap alluding to the slight rosy hue the birds get on their breast feathers during the summer. 

Credence Brewery which is based in Amble, give this beer not only a unique and tasty flavour but also an added local link to the area which these rare terns are so enamoured with. 

Another tribute to how vital Northumberland is, is the label on the Roseate Tern beer. Each From the Notebook beer label is tailored specifically to the wildlife that is being promoted, creating a lovely method of communicating the animal’s story and the Blush IPA is no different.

The label’s artwork is originally a painting by artist Paul Henery, a former wildlife crime officer for the RSPB, and it features a roseate tern in courtship standing in front of its only British breeding colony: Coquet Island emphasising the tenuous situation these birds are in.  

However the donation from From the Notebook and Credence brewery sales will greatly benefit these vulnerable seabirds through funding some of the ongoing conservation work on Coquet Island.
Picture
Roseate Tern Blush IPA
Check out the press release in the Ambler about the people behind the beer! http://www.theambler.co.uk/2017/01/19/amble-beer-takes-flight/ 

From the Notebook: http://www.fromthenotebook.co.uk/index.php/component/k2/blush-ipa 
Credence Brewery: http://www.credencebrewing.co.uk/

Photo Credits: Paul Morrison
 
 
PictureRoseate tern chick and adult preening on RSPB Coquet Island Webcam - 17/08/2016
As we enter autumn, the roseate terns' breeding season is coming to a close and parents with their newly fledged offspring are starting to head to their wintering grounds of West- and South- Africa, stopping occasionally along the water's edge to rest.


Although the numbers at their nesting areas are dwindling, there is still lots of tern activity being captured on the webcams. The photo above shows a synchronized preening session with an adult roseate tern and its chick.

PictureRoseate Tern fledgling (c) Wesley Davies
Right now the chick on the webcam still looks quite fluffy, but given time and lots of fish from its hard-working parents, this chick will continue to mature, taking on a more fledgling appearance. It has already started! Note the pattern on the wings are just about visible on this roseate tern chick, revealing that it is already growing in its flight feathers.

Better keep your eyes peeled as soon this little chick and others will begin jumping and helicoptering about, building up wing muscle!


Once they have successfully 'fledged' - these young birds will continue to improve, getting more flying practice in and also start working on catching their own fish!

PictureCommon Tern fledgling (c) Brian Burke


Common tern adults and fledglings are also still about and are also preparing for the up and coming migration.

For both tern species it is quite a lengthy journey, but the family unit will stick together allowing the fledglings to perfect their fishing technique.

Here is a quick way to identify between these two different fledglings (courtesy of Rockabill Blog).


"Roseate Tern fledglings are a little bit smaller than their Common counterparts, and are generally darker in their feathering, with black legs and a black bill. Overall they bear a closer resemblance to Sandwich Tern chicks, despite not being particularly closely related to them. Common Tern fledglings have a mostly orange bill with pink-ish legs and warmer brown and light grey colours to their plumage."

Below is some fantastic footage of a roseate tern chick on Rockabill Island practicing its flying skills. This one has got the hover part down, but it might have to work on its landing - though it is hard when your tail is still very short!

If you are interested in watching these fantastic moments live - just check out our webpage COQUET LIVE, otherwise we shall continue to upload small video clips onto our VIDEOS page in GALLERY.

 
 
PictureRoseate Tern (c) C Macleod-Nolan
Like many migrating birds, roseate terns know no boundaries. This is what makes it is so important that the Roseate Tern LIFE project is a partnership covering multiple sites in different countries united in the aim to protect and expand the roseate tern breeding range in Britain and Ireland.

Last week was a great example of international working with Daniel Piec and Chantal Macleod-Nolan, who are overseeing and coordinating the LIFE project on behalf of the RSPB, crossing the Irish Sea and visiting the project sites.

Our first stop was Larne Lough in Northern Ireland where we were welcomed and met the warden and RSPB staff who are monitoring the area. Our resulting discussion was very insightful and along with actually seeing the site gave us with a much clearer understanding of how the site works and the breeding terns are doing this year. Throughout the visit we had some lovely sightings of fledgling Sandwich terns, common terns, black-headed gulls and black guillemots. Unfortunately with only one pair breeding at Larne Lough last year, roseate terns in Northern Ireland are facing extinction - making the support and funding the recovery project provides very important!

PictureLady's Island Lake in the mist (c) C Macleod-Nolan
It was a misty start, but the weather improved and the next place to visit was Lady's Island Lake in the Republic of Ireland. It supports the second largest breeding colony of roseate terns in Ireland along with many other nesting birds including good numbers of Sandwich terns and common terns, which were busy returning with sand eels in their bill for their young. The site is managed by National Parks and Wildlife Services and it was great to hear that they have 202 pairs of roseate terns nesting there this year!PictureKilcoole Little Tern Colony (c) C Macleod-Nolan
On our travels heading north we passed and dropped in to visit Kilcoole Little Tern Colony. Last year they had 155 nests, but how had they fared this year? Had they been affected by any factors that affect roseate terns as well?

This year they had hatched 85 nests with 154 chicks, however the wardens have observed fox predation and poor food availability. The season is not over yet though and the site is currently still active (good numbers of little terns were flying about when we were there!). If you are interested in reading more about it, check out their blog: http://littleternconservation.blogspot.co.uk/

PictureDalkey Island (c) C Macleod-Nolan
Dalkey Island was next and as we mentioned in a previous blog it is an important area for roosting roseate terns with intermittent breeding attempts. We were eager to meet with the new Dalkey warden (BirdWatch Ireland) and discuss how the nesting Arctic and common terns were faring this year and if any passing roseate terns had shown an interest in the newly placed nest boxes. Understanding the pressures these nesting terns are facing is important and if they are doing well, it may attract roseate terns who have a preference for nesting among other tern species.

It was also nice to hear about how Tuesday's Dalkey Tern Watch have been going - great 'tern' out if you can pardon the pun!

PictureRoseate Terns (c) C Macleod-Nolan
Last but definitely not least was Rockabill Island, home to the largest roseate tern colony in North West Europe. This year they have 1556 roseate tern nests!

We were joined on this trip by wardens and staff from a number of Tern colonies in Northern Ireland and Wales (RSPB & NWWT) and were shown around by Rockabill warden Brian Burke (BirdWatch Ireland): http://rockabillterns.blogspot.co.uk/.
In addition earlier in the week Rockabill Island also hosted the RSPB wardens from Coquet Island, England as well.

With added funding from the project, the wardens were able to start slightly earlier and prepare for the season controlling the vegetation and providing terns with more nesting opportunities! Currently the wardens are busy monitoring the nesting terns, observing predation and undertaking provisioning studies.

I would like to thank all the wardens and staff who took the time to show us around their sites. Not only was it a fantastic opportunity to observe breeding roseate terns and their interactions, but all of these site visits and informal discussions are incredibly important with each site having their own intricacies and management approaches regarding their different breeding species, disturbance and predators. Exchanging knowledge and experiences potentially offer new solutions and allow us to return to our own sites/offices with renewed eagerness to continue protecting these rare birds!!!

Picture
Roseate Tern LIFE colleagues on Rockabill (c) Usna Keating/C Macleod-Nolan
 
 
PictureRoseate Terns on Coquet LIVE (c) RSPB

Roseate terns and Coquet Island have been making headlines in the news lately and here is the explanation on why that is.

As mentioned in one of our previous blog posts – an exceptional event happened with Coquet Island’s rare breeding roseate terns along with their puffin friends becoming stars with their own live camera feed.

To prevent unnecessary disturbance to these rare breeding seabirds, public access is prohibited to the island. Thanks to support from the LIFE Programme of the European Union and the Northumberland Coast Area of Outstanding Natural Beauty Sustainable Development Fund, Coquet Island is now the first ever roseate tern colony streaming live camera footage and it is being streamed on the internet for the whole world to see!

Wesley Davies, resident warden on RSPB Coquet Island, said: “We wanted to be able to share these amazing birds with the public, but what we didn’t realize is that the cameras give better views than we get on the island – with the advantage of not getting pecked.”

“It’s amazing watching the secret lives of puffins and roseate terns – they get up to more than we ever thought.” 


PictureNight Hide at the BALTIC (c) Daniel Piec
Another amazing experience for the public occurred when a piece of Coquet Island was transplanted to Gateshead Baltic Arts Centre in Newcastle during ‘Creative Conservation Week’ in June!

The week included the island’s newly launched live webcam, informative and engaging art activities for youngsters and a witness the full immersive experience of 360 virtual reality of the puffin colony filmed on Coquet Island!

This impressive piece of technology, filmed by Edinburgh Napier University, allows you to get as close to being a puffin as possible and it really does makes you feel as if you were standing on the island.

One of the main attractions of this event was the night hide which has sheltered the RSPB wardens for 10 years during their 24 hour watches protecting the rare birds against egg thieves!

The night hide was made by award-winning blacksmith Stephen Lunn from Northumberland and the 6ft-by-6ft structure mimics the appearance of the lighthouse on Coquet Island.

Throughout the 10 years, this hide fended off the North Sea and weather; however it took its toll and eventually needed to be replaced. As a result the wardens now have a bigger hide, which has the luxury of glass panes in the windows, a new wood-burner and spins on its base to give an all-round field of vision.

“The old hide gave us 10 good years of service and we hope that the Baltic is not its last foray,” said Wesley. “It went down very well with visitors at the festival in London and its appearance at the Baltic event will give people a taste of what life is like on the island.”

PictureFantastic artwork at the Baltic event courtesy of the youngsters that visited (c) Daniel Piec


Sources:

Roseate terns and puffins are captured on live camera feed:  http://www.northumberlandgazette.co.uk/news/local-news/roseate-terns-and-puffins-are-captured-on-live-camera-feed-1-7932816#ixzz4DRpllsTE

Piece of Coquet Island transplanted to Gateshead Baltic arts centre:
http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/piece-coquet-island-transplanted-gateshead-11410995

There is also a great post on the RSPB Community page by RSPB Principal Policy Officer Euan Dunn. 

Coquet Night Hide Adventures – Bringing the UK’s rarest nesting seabird to the mainland: http://www.rspb.org.uk/community/ourwork/b/biodiversity/archive/2016/06/23/coquet-night-hide-adventures-bringing-the-uk-s-rarest-nesting-seabird-to-the-mainland.aspx

Picture
Night Hide on Coquet Island (c) RSPB
 
 
PictureDalkey's Tern Watch (c) Andrew Butler
One of the recent 'Rockablog' posts was written by Andrew Butler, who is the Dalkey Island warden.

Dalkey Island is located approximately 400m off Sorrento Point on the County Dublin mainland. To the north of Dalkey Island lie two small islands, one with some vegetation and one just bare rock; known as Lamb Island and Maiden Rock. The islands are home to three species of tern: Common, Arctic and Roseate.

This site is one of the only three known sites in the Republic of Ireland where roseate terns have nested in recent years although their attempts here have been quite intermittent. However it is also an important roosting location for roseate terns before they migrate south for winter.

As a result there is on-going conservation work that is trying to encourage roseate terns to use and colonize this site as nesting area. 

"This season for the first time since the late 1990’s we have 32 roseate tern nest boxes on Lamb and 7 on Maidens’, it is also the first time there has been an employed Warden for the islands since the late 1990’s. The new warden and nest boxes are in place thanks to the support of the Roseate Tern EU LIFE Programme, Dun Laoghaire & Rathdown County Council and of course BirdWatch Ireland who run the project."

"As well as the nest boxes we have also placed some gravel in the depressions in the rock as nesting substrate, to make the site as attractive as possible to terns looking to breed, especially Roseate Terns."


In addition the warden has also been holding a Dalkey Tern Watch every Tuesday evening at the pier at Collimore Harbour, pointing out the various breeding birds, raising the awareness about human disturbance and updating the public about the how the season is overall going!

Click here for the Full Story about how they prepared the sites and the other public engaging activities they've done: http://rockabillterns.blogspot.co.uk/2016/06/guest-blog-dalkey-terns.html


 
 
Courtesy of the amazing LIVE cameras on Coquet Island, we are able to see some fascinating interactions between the nesting Roseate Terns!

In case you missed it, here are some great moments that RSPB Coquet Island have placed on YouTube for you to watch.

 
  More Blogs to Read

  Author

  This blog is maintained by various people from the project team.

  Archives

  April 2017
  March 2017
  February 2017
  August 2016
  July 2016
  June 2016
  December 2015

  Categories

  All
  Videos